Aktoriaus Sara Dögg Ásgeirsdóttir nuotrauka

Sara Dögg Ásgeirsdóttir

1976-12-06 | 47m. | Šaulys

Sara Dögg Ásgeirsdóttir yra islandų aktorė.

Geriausi aktoriaus(-ės) Sara Dögg Ásgeirsdóttir filmai

Balta Balta Diena
A White, White Day
2019

Kanalai